Tradisionele geÔntegreerde kliniese hipnoterapie

   

Dit is die model wat die meeste mense met hipnoterapie assosieer. Dit berus op psigoanalitiese (Freudiaanse) beginsels en inkorporeer alle vorme van psigoterapie. Die beginsel berus daarop dat die pasiënt sy/haar onbewuste verstand binnegaan om ondersoek in te stel na verskuilde ervarings/belewenisse vanuit die verlede om dit te kan ontdek, ontleed en op te los. Dit word deur middel van ouderdomsregressie, droomanalise, vrye assosiasie, ensovoorts gedoen met die doel om die traumatiese ervarings te ontdek wat die probleem veroorsaak het. Dit word bereik deur die vestiging van negatiewe emosionele konnotasies binne die onbewuste verstand. Met die ontdekking van die traumatiese ervaring word die krag van die pasiënt se onbewuste benut om die negatiewe konnotasies te verbreek en met wenslike konnotasies te vervang. In hierdie proses verdwyn die simptome en vind genesing plaas.

Tradisionele kliniese hipnose is 'n multimodulêre, holistiese, eklektiese en integrerende benadering tot hipnoterapie. Die model bied die terapeut 'n holistiese begrip van ontwikkeling, groei en patologie. Verder is dit die terapeut wat behulpsaam is met die ontwikkeling van 'n buigbare en individualistiese terapeutiese filosofie/wysbegeerte wat 'n wye verskeidenheid hipnoterapeutiese tegnieke betrek, insluitend geestelike, analitiese, direkte en indirekte tegnieke. Die terapeut benadruk veral die belangrikheid van geestelike en psigologiese groei, asook gesondheid as integrale deel van die terapie. Alhoewel daar 'n verskeidenheid benaderings bestaan wat met die toepassing van tradisionele kliniese hipnoterapie benut kan word, is die volgende vier die prominentste en word dit ook in die praktyk toegepas:

 • Direkte suggesties om kognitiewe herstrukturering te bewerkstellig. Hierdie benadering verg die verskaffing van direkte suggesties aan die pasiënt met die doel om sy of haar denkprosesse te herstruktureer of te herorganiseer.
   
 • Indirekte suggesties, byvoorbeeld die gebruik van metafore en voorstellings. Die metode gebruik indirekte hipnotiese suggesties en metafore. Op hierdie wyse word hipnose die kuns om 'n pasiënt se aandag te verkry en vervolgens idees doeltreffend te kommunikeer. Dit lei tot die ontwikkeling en verbetering van motivering asook die verandering van persepsies.
   
 • Psigodinamiese en psigoanalitiese benaderings betrek die toepassing van vrye assosiasie, spesifiek transpersoonlike benaderings, droomanalise asook die analise van oordrag en weerstand.
   
 • Klassieke hipnoanalise verg byvoorbeeld ouderdomsregressie en die ondersoek na onbewuste konflikte.
   

Kopiereg © 2011 Dr. J.S. Scholtemeyer.  Alle regte voorbehou.