Egotoestand hipnoterapie

   

 

 


Die grondslag van dié model van hipnoterapie berus op die beginsel dat die normale onbewuste verstand nie 'n "geheel" of onverdeelde eenheid of entiteit is nie, maar dat dit uit die verskillende dele bestaan, soortgelyk aan die wyse waarop die liggaam byvoorbeeld uit hande, voete en longe bestaan. Elke deel van die onbewuste verstand is soos 'n "gedeeltelike persoon" met 'n eie identiteit en 'n eie funksie.

Dit is soos 'n maatskappy wat uit verskeie werknemers bestaan, elk met sy eie identiteit en funksie, maar wat steeds ten opsigte van dieselfde doel saamwerk. In ideale omstandighede funksioneer die dele as 'n gelukkige, konflikvrye "gesin", baie soos 'n gesin wat uit verskillende persone bestaan en wat saam 'n gelukkige stelsel vorm wanneer al die lede van die gesin in harmonie is. Probleme ontstaan egter wanneer dele in konflik is en hierdie konflik simptome soos depressie, angs en pyn veroorsaak. Dit hang, onder andere, af van die identiteit en funksies van daardie dele betrokke by die konflik. Neem kennis dat hier nie na 'n gesplete persoonlikheid verwys word wat wel in uitermatige gevalle van psigopatologie kan ontwikkel nie. Hier word na "normale" funksionering en probleme verwys.

Egotoestand-hipnoterapie is gerig op konflikoplossing tussen die verskillende dele van die onbewuste verstand. Die hipnoterapeut is soos 'n fasiliteerder wat 'n onderhandelingsproses tussen die dele lei soos 'n onderhandelaar die konflik binne 'n maatskappy sal oplos. In die proses word die hulpbronne van die pasiënt se onbewuste verstand benut en word daar ook in die proses hulp aan die hipnoterapeut gebied. Sodra die konflik opgelos is, vind genesing plaas.

 

Kopiereg © 2011 Dr. J.S. Scholtemeyer.  Alle regte voorbehou.